Fashion Polaroid #1

Found: 2000
Brick Lane; London.