Fashion Polaroid #2

Found: 2000
Brick Lane; London.