Fashion Polaroid #3 : piece of string

Found: 2000
Brick Lane; London.